Adresa: str. Principală nr. 1, 247085 jud. Vâlcea

Tel.: 0350-425926 Fax: Email: primaria_caineni08@yahoo.com

Cadrul geografic

14 June 2018
În cadrul judeţului Vâlcea, Loviştea geografică reprezintă o uriaşă depresiune intramontană ce desparte Carpaţii Meridionali in doua grupe mari de munţi: Făgaraş şi Parâng.Loviştea administrativă include, pe lângă partea depresionară şi partea de sud-vest a Munţilor Făgăraş, şi pe cea de est a Masivului Parâng, adică Munţii Lotrului,de o parte si de alta a Oltului.Partea depresionară se desfaşoară pe culoarul longitudinal al defileului Turnu Roşu-Cozia, şi prezintă intrânduri in parţile meridionale ale Munţilor Făgăraş şi Lotru. Loviştea din stânga Oltului are o suprafaţă administrativă de 384 km pătraţi , din care partea locuită reprezintă aproximativ 150 km pătraţi, iar Loviştea din dreapta Oltului are o suprafaţă administrativă de aproape 900 km pătraţi.Dacă Loviştea vâlceană are o suprafaţă de aproape doua ori şi jumătate mai mare decât Loviştea agreşană, in schimb in ceea ce priveşte gradul de populare, raportul este invers.
Loviştea administrativă este inmpărţită intre comunele Câineni, Boişoara, Titeşti, Perişani, Racoviţă, Malaia,Voineasa şi perimetrul urban Brezoi.
 
Comuna Câineni este poziţionată in partea de nord-est a Tării Loviştei şi a judeţului Vâlcea, respectiv in extremitatea nord-estică a Olteniei şi aproximativ in zona central-sudică a României.Coordonatele geografice intre care este cuprinsă comuna, sunt: 45°29´ - 45°35´05" latitudine nórdica şi respectiv 24°19´- 24°29`15" longitudine estică şi este străbătută de râul Olt de la nord la sud, pe o distanţa de 14 km.~
In partea de nord,comuna se invecinează cu localităţile Boiţa şi Turnu Roşu din judeţul Sibiu; in partea de nord -est, cu perimetrul urban Avrig, judeţul Sibiu şi cu comuna Perisani, in pareta de est-cu comuna Boişoara, in partea de sud-cu comuna Racoviţa, iar in partea de vest - cu perimetrul urban Brezoi.Urmând aliniamentul nord-est-sud-vest, incepând de pe malul stâng al Oltului , hotarele administrative ale comunei Câineni trec prin urmatoarele repere geografice:pârâul Valea Fratelui, Culmea Teişului,Strâmbanu,Chica Fedeleşului, Vârful Tătaru, Apa Cumpenită, Vârful Cocorâciu, Suru, Saua,Budislavului, Saua Avrigului,Ciortea, Scara, Grohotişul, Pietriceaua, valea Boia Mare, Intre Vai , Adâncata, Cheişoara, Muchia Sasului, Chicera, Boboţa, Măgura, Cărbunaru, Gruiu Calului, Raul Olt, Ghimpurosu, Vârful Râgla,Vârful Zănoage, Murgaşu, Vârful Robu, Mândra, Dealu Negru, Pârcălabu, Stânişoara, Coasta Câinenilor, Gruiu Hotarului, pârâul Valea lui Iacob, pârâul Râu Vadului şi râul Olt. Intre aceste limite, comuna Câineni insumează o suprafaţă de aproape 260 km pătraţi.
Extremitatea estică a comunei o constituie muntele Ciortea, cea vestică- muntele Pârcălabu, cea nórdica- Vârful Suru, iar cea sudică se află pe graniţa cu comuna Raciviţa, la 1.5 km sud-est de punctul numit "La Tăietură".
Satele care compun comuna Câineni sunt: Câinenii Mici care este şi centrul administativ al comunei, Câinenii Mari, Grebleşti, Robeşti, Priloage şi Râu Vadului.Ultimele două localităţi, deşii oficial sunt declarate sate, in realitate ele sunt cătune, neavând nici şcoală şi nici biserică.
 
Câinenii Mari se afla pe malul stang al Oltului si se mai numeşte Câinenii de Argeş, deoarece multa vreme a aparţinut din punct de vedere administrativ de judeţul Argeş.In partea de nord se inalţă Pleaşa, iar in partea de est- Mânjina.La sud se află Dosu Ceirului, iar la vest, râul Olt,Satul este străbătut de pârâul Valea Câinenilor căruia i s emai spune şi Valea Satului sau Valea Coţilor.
Câinenii Mari se află pe malul drept al Oltului la 1 km nord-vest de Câinenii Mici, legatura intre cele două sate făcându-se pe podul de peste Olt,in dreptul monumentului generaluluiPraporgescu şi pe şoseaua E81/DN 7, Râmnicu Vâlcea-Sibiu.I se mais pune şi Câinenii de Vâlcea, deoarece multa vreme a aparţinut din punct de vedere administrativ de judeţul Vâlcea.Câinenii Mari se mărgineşte la est cu Malu Podului, la vest cu dealurile Mălus, Picui, Faţa Peşterii şi Zăpăditoare, la nord cu râul Olt, iar la sud, cu dealurile Pripor si Dosu Runcului.Satul este străbătut de pârâul Urea sau Valea Urii.
Grebleşti-cel mai maré sat al comunei, se afla la 3 km sud-est de Câinenii Mici, Câineni-Perişani- Sălătruc- Curtea de Argeş, actualul DN 7D.
 
Acesta este inconjurat de următoarele dealuri: la nord-Mânjina, la est- Gorniş, la sud-est- Teiş şi Făgeţel, iar la est- râul Olt. La vest şi nord-vest se află mai multe terenuri agricole cunoscute sub numele de Curătură, Strezeni şi Ceir.La fel, incepând din partea de nord spre est, sub Mânjina, Muchie şi Gorniş, se intind alte terenuri agricole, cunoscute sub numele de Poduri, Curături, Arini şi Salişte.Satul Grebleşti este despărţit de satul Câinenii Mici prin Pârâul Călimării şi este străbătut de trei pârâie:Pârâul Jidovului, Pârâul Cheişorii şi Pârâul Arinilor, care sunt defapt torenţi, având apa numai in zilele ploioase.
La 5 km sud de Câinenii Mici, pe malul drept al Oltului, se află satul Robeşti, sub Gruiu Bradului şi Picui, fiind străbătut de pârâul Valea Robeştilor. In faţa sa, peste Olt, se află satul Priloage, sub Gruiu Calului in est, care spre nord se leagă de Teiş prin Bâldihău.
Râu Vadului este o localitate foarte mică, situată la 6 km nord de Câinenii Mari, pe malul drept al Oltului.
 
Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a comunei Câineni este relativ bogată şi aparţine în totalitate bazinului hidrografic al Oltului. întreaga reţea de râuri este alcătuită din ape repezi al căror aport de apă, împreună cu cele din întreaga Depresiune a Loviştei, influenţează în mod substanţial regimul hidrografic al Oltului, sporindu-i debitul cu aproximativ 30 m3/sec.
Oltul străbate comuna Câineni pe o lungime de 14 km, de la nord la sud, între Râu Vadului (la fosta vamă) şi Robeşti ("La Tăietură"), iar de-a lungul său s-a creat un complex de terase inferioare, bazinete, glacisuri şi agestre, care au oferit din timpuri străvechi şi până în zilele noastre condiţii prielnice de viaţă, terenuri pentru locuire, suprafeţe fertile pentru culturile agricole, zăvoaie pentru păşunat, vaduri pentru pescuit, condiţii pentru plutărit şi navigaţie. Pe malul afluenţilor s-au construit iazuri pe care erau instalate mori de apă pentru măcinarea cerealelor şi joagăre pentru spintecat buşteni, materialul lemnos existând din abundenţă în pădurile ce acoperă versanţii de la malul apei şi până pe crestele cele mai înalte.

Oltul are un debit mediu anual de 115 m3/sec. şi o pantă medie de 1,5 km, formând alături de râul Boia principalele cursuri de apă care străbat comuna Câineni.

Pe teritoriul comunei Câineni, reţeaua de râuri afluente Oltului pare dispusă asimetric pe cele două maluri ale acestuia.
Astfel, pe malul drept, Oltul primeşte următorii afluenţi:
Râu Vadului (22 km lungime) cu afluenţii săi: Căprăreţu, Floarea Mică, Pârâu lui Iacob, care îşi trag izvoarele din munţii Floarea Boicenilor, Gârcu şi Coasta Câinenilor, şi se varsă în Olt pe teritoriul satului Râu Vadului, la graniţa cu satul Boita din judeţul Sibiu. De altfel, cursul său şi al afluentului acestuia, Pârâu lui Iacob, au format secole de-a rândul graniţa dintre Ţara Românească şi Ardeal;
Valea lui Vlad (11,6 km lungime) izvorăşte din Coasta Câinenilor şi se varsă în Olt, în partea sudică a satului Râu Vadului, în locul numit "La Luncă". Alte pâraie foarte scurte întregesc reţeaua de ape a satului Râu Vadului (Valea Scăuielelor, Valea Lungă, Valea Stupinii şi Valea Negoiesii);
Valea Urii sau Urea (15,4 km lungime) are izvoarele principale pe latura estică a muntelui Stânişoara - Coasta Câinenilor şi dintre afluenţi săi mai importanţi menţionăm: Pârâu Sârbinului, Pârâu Danului, Pârâu Murgociului, Pârâu Fierotii, Pârâu Jogăriilor şi Pârâu Căţânelului. Urea străbate satul Câinenii Mari şi se varsă în Olt, în dreptul localităţii, dincolo de şoseaua E 81/Dn 7 şi calea ferată Râmnicu Vâlcea - Sibiu;
Valea Lazului şi Valea Poienii sunt doi afluenţi mai mici ai Oltului care se varsă în acesta la sud de confluenţa sa cu Urea;
Valea Robeştilor (8,5 km lungime) îşi adună apele de sub Zănoaga Robeştilor şi Gorgane, având ca afluent mai important Valea Mică, apoi străbate satul Robeşti şi se varsă în Olt în dreptul localităţii, Ia fel ca Urea în Câinenii Mari.